OaF O nás Odhady a facility Služby oceňování Etický kodex Infoservis Facility Kontakty

 

 

 

O nás

Společnost ODHADY a FACILITY s.r.o. vznikla, v souvislosti s aplikací zákona č. 254/2019 - zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, změnou obchodního jména společnosti ZNALECKÝ ÚSTAV PRAHA s.r.o. Ta vznikla v roce 2011 formou odštěpení od původního znaleckého ústavu - společnosti INFOS, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Roháčova 170/8, PSČ 130 00, IČ 44793456, která prováděla znaleckou činnost již od roku 2000. Rozdělovaná společnost INFOS, spol. s r.o. byla na základě prokázaných odborných předpokladů a kvalifikací zapsána Ministerstvem spravedlnosti dne 28.7.2000, pod. č.j. 78/99-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. V souvislosti s aplikací zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech začala společnost Znalecký ústav Praha s.r.o. v roce 2019 používat doplňkové označení - ZNALECKÁ KANCELÁŘ. V roce 2021 společnost, z důvodu nedostatku personálního pokrytí znaleckých činností, ukončila výkon znalecké činnosti. V průběhu let úspěšné činnosti si původní Znalecký ústav vytvořil vlastní metodiku tvorby znaleckých posudků, stejně jako postupy oceňování. Tato metodika akceptuje zvláště při tržním pohledu na oceňovaný majetek specifické aspekty českého podnikatelského prostředí. Těchto oceňovacích metod a postupů pak také společnost využívá i při tržním oceňovaní – odhadech majetku jako Odhadce majetku. Odhadce majetku je právnická osoba zpracovávající tržní ocenění na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 130/2008 Sb. o živnostenském podnikání. Odborným garantem těchto činnosti společnosti je jednatel společnosti a znalec: Ing. Pavel Žížala – zapsán jako znalec Městského soudu v Praze pro obory Ekonomika, Elektrotechnika, Ekonomika.


Ing. Pavel Žížala


Dotace a projekty

 

 

 

Odhady a facility

ODHADY a FACILITY s.r.o. je oceňovací kanceláří kvalifikovanou podle zákona č. 130/2008 Sb. o živnostenském podnikání pro oceňování

 • věci movitých
 • věcí nemovitých
 • nehmotného majetku
 • finanční majetku
 • podniků, závodů

Významnou oblastí její působnosti je rovněž ekonomické a organizační poradenství, především se zaměřením na problematiku finanční, daňovou a ekonomicko-právní. Zároveň Vám můžeme se spolupracujícím advokátem zajistit kvalifikovanou právní pomoc Společnost ODHADY a FACILITY s.r.o. také poskytuje kompletní služby spojené se správou nemovitého majetku – FACILITY MANAGEMENT. Rozsah těchto služeb najdete na dalších stránkách tohoto webu.


Projekt EU - pořízení elektromobilu


Odhady cen nemovitostí

 

 

 

Služby oceňování majetku

  Tržní ocenění následujících kategorií a specifického majetku:
 • věci movité
 • věci nemovité
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • podniky
  se specifickým členěním potřeb ocenění:
 • finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • cenných papírů a jejich derivátů
 • nemovitostí
 • strojů, přístrojů a technologických celků
 • movitého majetku
 • elektrotechnických výrobků
 • elektronických výrobků
 • nehmotného majetku (know-how, goodwill)
 • ochranných známek
 • majetkových práv
 • pohledávek
 • nepeněžitých vkladů
 • bankovních zástav
 • služeb a povinností
 • oceňování ve shodě s oceňovacími standardy IVS 1-4 The International Assets Valuation Standards Committee
  Ostatní služby spojené s oceňováním majetku:
 • transferové ceny pro potřeby daňového řízení
 • insolvence
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů
 • expertní ekonomické posudky
 • zjišťování pojistné hodnoty
 • hodnocení rizik
 • rozpočty
 • právnické služby spolupracujícího advokáta


Ocenění a facility

 

 

 

Etický kodex odhadce

  I.

  Úvodní ustanovení

  Etický kodex Oceňovací kanceláře ODHADY a FACILITY s.r.o. (dále jen "kodex") vymezuje pravidla chování a jednání Odhadců provádějících oceňovací činnost jménem společnosti ODHADY a FACILITY s.r.o. (dále jen OAF, ve vztahu k zákazníkům, třetím osobám a spolupracovníkům.

  II.

  Základní pravidla oceňovací praxe

 • 1) Odhadce musí vystupovat jako nezávislá a objektivní osoba. Musí být schopen a ochoten říci klientovi pravdu a poskytnout mu nezávislé a nezaujaté stanovisko.
 • 2) Každý Odhadce musí pociťovat profesionální hrdost na vlastní práci a usilovat o spolupráci s ostatními členy znalecké komunity při obhajobě a prosazování společných profesionálních a stavovských zájmů.
 • 3) Odhadce je povinen celoživotně usilovat o vlastní sebezdokonalování tím, že bude více znát a umět, bude dobrým psychologem, bude ovládat cizí jazyky a bude dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici, aby svými emocemi a problémy neovlivňoval poradenskou činnost, kterou vykonává.
 • 4) S etikou znalecké činnosti se neslučuje, aby Odhadce mimo sjednaný honorář přijímal od klienta další honoráře, odměny, provize nebo jiné cennosti.

  III.

  Provádění oceňovací praxe

 • 1) Spolupracující Odhadce nabízí a poskytuje takové služby, které jsou v souladu s jeho odbornými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho vlivu.
 • 2) Spolupracující Odhadce přijímá pouze takovou zakázku, pro kterou je kvalifikován a o které se domnívá, že přinese zákazníkovi užitek.
 • 3) OAF nepřijme zakázku ocenění:
  • a) omezeného rozsahu, který by nedovoloval provést ocenění dobře a efektivně;
  • b) v případě, požaduje-li klient řešení odporující právním předpisům České republiky nebo právním předpisům země, ve které se výsledky ocenění i budou realizovat,
  • c) za podmínek, které by mohly i jiným způsobem ohrozit jeho objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost OAF si vždy ponechá právo odstoupit od smlouvy v případě, vytvářejí-li se podmínky překračující výše uvedená omezení.
 • 4) Při provádění ocenění odhadce vždy:
  • a) postupuje podle obecně platných předpisů a příslušných vnitřních předpisů společnosti
  • b) vystupuje v duchu podnikatelské strategie OAF a chrání jeho dobré jméno,
  • c) zachovává odbornou a morální loajalitu k OAF; loajalita přitom znamená mít pozitivní poměr ke společnosti jako celku a k vedení společnosti, identifikovat se s cíli společnosti a koncentrovat všechny síly na dosažení cílů společnosti.

   IV.

   Vztah ke klientům:

  • 1) Spolupracující Odhadce staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek především klient, pokud tím neporušuje významným způsobem obchodní zájmy OAF. Využívá přitom svých odborných znalostí a zkušeností tak, aby poskytnuté služby byly nejen objektivní, ale též kompetentní.
  • 2) Vztah mezi Odhadcem a klientem musí být založen na vzájemné důvěře. Klient si musí být jist tím, že Odhadce je vůči němu zcela upřímný a poctivý a že hlavní zásadou pro chování je služba zájmům klienta.
  • 3) Při jednání s klienty musí Odhadce znát vlastní emoce a být schopen sám sebe motivovat k jednání sledujícímu klientův prospěch i za cenu potlačení vlastních zájmů a ambicí.
  • 4) Odhadce musí být citlivý k postojům i emocím klientů a při jednání s nimi musí efektivně ovládat umění mezilidských vztahů.
  • 5) Odhadce poskytuje své služby dvěma nebo více navzájem si konkurujícím či znepřáteleným klientům jedině s jejich vědomím. Pečlivě zváží, zda za daných okolností a daného negativního vztahu mezi klienty není vhodnější své kontakty s jedním z nich přerušit.
  • 6) Odhadce informuje své klienty o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo objektivitu poskytovaných služeb.

   V.

   Vztah ke třetím osobám

  • 1) Veškeré informace o klientovi, které Odhadce v průběhu své činnosti získá, udržuje v tajnosti a nevyužije ke svému finančnímu nebo jinému prospěchu. Rovněž zabrání tomu, aby těchto informací mohly bez souhlasu klienta využívat třetí osoby.
  • 2) Ustanovení uvedené v předcházejícím odstavci je Odhadce povinen dodržovat i po skončení oceňovací činnosti u klienta a to po dobu dohodnutou se klientem.

   VI.

   Závěrečná ustanovení

  • Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance a spolupracující Odhadce společnosti ODHADY a FACILITY s.r.o .

   

   

   

   

  Informační servis


   Nabízíme komplexní oceňovací servis, zejména pak pro následující účely:

  • · zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
  • · přeměn obchodních společností
  • · zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv podle obchodního zákoníku
  • · stanovení ceny obvyklé při převodech mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami
  • · prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
  • · veřejných dražeb
  • · úvěrových obchodů
  • · konkursního řízení nebo likvidace
  • · daňového řízení
  • · ocenění obvyklé ceny stálých aktiv
  • · ocenění obvyklé ceny oběžných aktiv
  • · zjištění hodnoty majetku jako zástavy
  • · zjištění výnosu z dobrovolného či vyvolaného ukončení podnikání
  • · pojištění majetku

    • Naše odhady můžete potřebovat:

    • · při prodeji a koupi podniku
    • · prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
    • · jako podporu a nezbytnou součást některých kroků při přeměnách
    • · při řešení vyrovnání podílů společníků
    • · v oblasti fúzí, akvizic a rozdělování společností
    • · při navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
    • · pro daňové účely
    • · jako podporu při likvidacích společností a konkurzech
    • · pro zjištění hodnoty pohledávek
    • · pro ocenění majetku za účelem pojištění a náhrady škod
    • · při potřebě zjistit proveditelnost investičních záměrů
    • · jako podporu pro obchodní jednání při prodeji nebo koupě majetku
    • · při jednání o financování s peněžními ústavy
    • · jako podklad pro účetní evidenci

   

   

   

   

  Facility management

  Správa nemovitosti je soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům v užívání nemovitosti jako takové a majitelům zajišťují optimalizaci příjmů z pronájmu.


   Naše společnost poskytuje následující služby:

  • · Zprostředkováním prodeje (nákupu), pronájmu (nájmu) nemovitostí
  • · Zajištění 100% obsazenosti bytů
  • · Navýšení příjmů z pronájmů
  • · Roční vyúčtování služeb spojených s pronájmem
  • · Správa budov
  • · Správa nájemních bytů
  • · Zajišťování kompletní údržby objektů,
  • · Hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí,
  • · Zajištění odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
  • · Zajištění odečtů měřidel spotřeby za účelem vyúčtování služeb,
  • · Zajištění nové instalace či výměny měřidel (vodoměry, kalorimetry)
  • · Návrh plánu dlouhodobých oprav domu a jeho prezentace majiteli/SVJ, zajištění výběrového řízení a realizace oprav (po odsouhlasení majitelem) a jejich následnou kontrolu
  • · Zajištění havarijního servisu 24/7 – služba v případě nouzových situací
  • · Zajištění úklidu společných prostor po celý rok (včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících)
  • · Zajištění dezinsekce, deratizace a dezinfekce
  • · Pasportizace majetku
  • ·Roční vyúčtování služeb spojených s pronájmem
  • · Evidence majetku
  • · Realitní nákup a prodej

   

   

   

  Kontakty

  ODHADY a FACILITY s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze,
  oddíl C, vložka 182438

  IČ: 241 41 577 Roháčova 8, 130 00 Praha 3 e-mail: info@odhady-facility.cz info@znalecky-ustav.cz

  tel. +420 603 240 400

  © ODHADY a FACILITY, 2023


  Sídlo společnosti

  ODHADY a FACILITY s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182438 IČ: 241 41 577 Roháčova 8, 130 00 Praha 3 e-mail: info@odhady-facility.cz info@znalecky-ustav.cz tel. +420 603 240 400 © ODHADY a FACILITY 2023

  Powered by w3.css